Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Diabeł z Pudełka/Sprzedawca/Spółka – Neo Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000921136, NIP: 5272970620, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych opłacony w całości.
 2. Adres – dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania Zamówienia, pod który Sprzedawca będzie dostarczał Posiłki stanowiące przedmiot Zamówienia, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania Posiłków.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Sprzedawcy lub zamierzająca z niej korzystać.
 4. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania Zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, Adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 5. Zamówienie – zamówienie obejmujące szczegóły nabycia przez Klienta Posiłków, złożone przez Klienta w Panelu Klienta, które jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Przedmiot Zamówienia szczegółowo określono w § 7 Regulaminu.
 6. Aktywacja – pierwszy dzień dostarczenia Posiłków objętych Zamówieniem.
 7. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.diabelzpudelka.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Posiłki lub Diety – stanowiące ofertę Sprzedawcy posiłki lub zestawy posiłków składające się na całościowe diety przeznaczone dla Klientów. Informacja o aktualnie oferowanych Posiłkach znajduje się w Panelu Klienta oraz Serwisie pod adresem:www.diabelzpudelka.pl/diety.html
 9. Przedłużenie diety – ponowne złożenie zamówienia, w trakcie bądź po zakończeniu poprzedniego zamówienia obejmującego dietę na min. 20 dni poprzez złożenie za pośrednictwem Panelu Klienta zamówienia diety na min. 20 dni
 10. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr, 4, poz. 28 z późn. zm.) oraz okresów przerw w funkcjonowaniu zakładu Sprzedawcy wywołanych np. okresem świąt bożego narodzenia lub wielkanocnych. O każdym okresie przerw wywołanych wspomnianymi okresami świątecznymi lub innymi okolicznościami, Sprzedawca poinformuje Klientów w formie wiadomości e-mail co najmniej na 4 dni przed tym okresem. W przypadku braku wiadomości dostawy będą odbywać się bez zmian.
 11. Panel Klienta – wyodrębniona część Serwisu dostępna dla Klientów, którzy poprawnie założą Konto potwierdzone przez Sprzedawcę zawierająca szereg funkcjonalności związanych ze składaniem, modyfikacją i realizacją Zamówień.
 12. Konto – indywidualnie przydzielony Klientowi dostęp do części zasobów Serwisu tj. Panelu Klienta, umożliwiający dokonanie Zamówienia, jego modyfikację, a także kontakt ze Sprzedawcą.
 13. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin dostępny w Serwisie pod adresem: www.diabelzpudelka.pl.
 14. Teren Dostawy – oznacza obszar, na którym Sprzedawca realizuje dostawy Posiłków. Szczegółowy mapa Terenu Dostawy dostępna jest pod adresem: www.diabelzpudelka.pl
 15. Umowa – umowa zawierana na odległość za pośrednictwem komunikacji elektronicznej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, przedmiotem, której jest sprzedaż Posiłków.
 16. Zamówienia – zamówienie obejmujące szczegóły nabycia przez Klienta Posiłków, złożone przez Klienta e-mailowo lub w Panelu Klienta, które jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w § 6 Regulaminu.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady rejestracji w Serwisie, dokonywania Zamówień, zawierania Umowy oraz współpracy Klientów i Sprzedawcy przy realizacji zamówień.
 2. Klient korzystający z oferty Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a składając Zamówienie dokonuje akceptacji jego treści.
 3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu z poziomu swojego Konta w Serwisie, pobierając go z zasobów Serwisu pod adresem: www.diabelzpudelka.pl/regulamin-serwisu albo kierując wiadomość e-mail do Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy na adres e-mail: info@diabelzpudelka.pl
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w zakładce ,,Polityka prywatności” Serwisu www.diabelzpudelka.pl dostępnej pod adresem: info@diabelzpudelka.pl

§ 3. Założenie Konta w Panelu Klienta

 1. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego w zakładce „Zaloguj się” w Serwisie.
 2. Rejestrując Konto Klient zobowiązany jest do podania:
  • 1) imienia i nazwiska albo nazwy (w wypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną),
  • 2) adresu,
  • 3) adresu poczty elektronicznej (adres e-mail),
  • 4) numeru telefonu,
  • 5) siedziby, NIP oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Konto służyć będzie realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością zarobkową.
 3. Rejestracji Klienta będącego osobą fizyczną może dokonywać wyłącznie dana osoba fizyczna lub jej pełnomocnik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie umocowanie do działania w jej imieniu.
 4. Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, mogą dokonywać jej organy działające w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich.

§4 Korzystanie z Panelu Klienta

 1. Klient może posiadać tylko jedno Konto. W szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator Serwisu może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont.
 2. Dane wprowadzone do Panelu Klienta są także danymi wykorzystywanymi w związku z realizacją Umowy. Jakakolwiek zmiana danych Klienta wymaga uprzedniego poinformowania Sprzedawcy poprzez wprowadzenie nowych danych do Panelu Klienta.
 3. Niedozwolone jest udostępnianie danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta Klienta. W sytuacji naruszenia zakazu wymienionego w zdaniu poprzednim Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tym związane.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji nowozałożonych Kont Klienta trwającej nie dłużej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin. W razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób stwarzających wątpliwości co do tożsamości Klienta, Sprzedawca przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta.
 5. W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta zasad Regulaminu Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do zawieszenia Klientowi dostępu do Konta oraz wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń. Brak reakcji ze strony Klienta, a zwłaszcza dalsze naruszenie Regulaminu skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Konta i usunięciem go. Zawieszenie dostępu do Konta może wiązać się ze wstrzymaniem realizacji Umowy przez Sprzedawca. Klientowi w przypadku zawieszenia lub zablokowania Konta przez Sprzedawcę przysługuje reklamacja na zasadach wskazanych w § 10 Regulaminu.
 6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia przypisanego mu Konta. Dyspozycję usunięcia Konta należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Klienta posiadają status "Zakończone".

§ 5 Warunki złożenia Zamówienia

 1. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w jednych z dwóch trybów:
  • 1) posiadając prawidłowo utworzone Konto w Panelu Klienta, poprzez to Konto dokonuje zamówienia Diet, precyzując warunki realizacji Zamówienia, w szczególności potwierdzając Adres;
  • 2) poprzez kontakt e-mailowy z przedstawicielem Spółki, kierowany na adres: info@diabelzpudelka.pl, podczas którego przekazane zostaną mu podstawowe informacje dotyczące Diet, ustalone warunki realizacji zamówienia, w tym płatność i terminy dostaw.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość przekazanych danych.
 3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 5 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres: info@diabelzpudelka.pl. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 18:00. W razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdań poprzednich, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Sprzedawca nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim, a po stronie Klienta nie pojawia się uprawnienie do żądania zwrotu środków lub formułowania innych roszczeń Prawidłowo złożone Zamówienia będą realizowane w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin z uwzględnieniem godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu zaksięgowania pełnej płatności przez Sprzedawcę.
 4. Płatność za Zamówienia odbywać się może wyłącznie poprzez funkcjonalności zapewnione w Panelu Klienta, w przypadku złożenia zamówień korzystając z Panelu Klienta bądź w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Realizacja dostaw Posiłków przedstawia się następująco:
  Zaksięgowanie środków w: Aktywacja
  Poniedziałek do godziny 08:00 Środa
  Wtorek do godziny 08:00 Czwartek
  Środa do godziny 08:00 Piątek
  Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 08:00 Wtorek
  Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie Zamówienia na podany w Serwisie adres poczty elektronicznej. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Sprzedawcę potwierdzenia Zamówienia pod względem poprawności tj. m.in.: rodzaj Diety, termin dostawy, Adres. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania tego potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. Zamówienia oraz z realizacją Zamówienia, zgodnie z danymi przekazanymi Sprzedawcy. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy.
 7. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za przydatność Posiłków do spożycia.
 8. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. Sprzedawca nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
 9. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania bądź znaczne uwypuklenie foli zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Sprzedawcę, wysyłając na adres poczty elektronicznej:info@diabelzpudelka.pl zgłoszenie reklamacyjne, zgodnie z § 10 Regulaminu.

§ 6 Przedmiot Zamówienia

 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa Posiłków zdefiniowanych w § 1 ust. 8 Regulaminu, dostarczanych w ramach pakietów, zestawów oraz w inny sposób, zgodnie z aktualną ofertą Sprzedawcy, znajdującą się pod adresem www.diabelzpudelka.pl
 2. Sprzedawca ma prawo aktualizować ofertę, a dodanie przez niego nowych Posiłków bądź zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu na zasadach określonych w § 15 Regulaminu.
 3. Każdy Posiłek jest osobno pakowany w atmosferze ochronnej w plastikowe opakowania, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy Posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania, warunki przechowywania określające zalecana temperaturę oraz datą przydatności do spożycia. Sprzedawca nie stosuje dodatkowych oznaczeń na życzenie Klienta w tym oznaczeń personalnych. Posiłki po dostarczeniu, do czasu spożycia, powinny być przechowane z zachowaniem ciągu chłodniczego.
 4. Sprzedawca informuje, iż dane dotyczące wartości odżywczych każdego z Posiłków mogą odbiegać od rzeczywistych w zakresie do 5 (słownie: pięciu) punktów procentowych w skali jednego tygodnia.
 5. Sprzedawca nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z powyższym zapisem nie jest jednoznaczny z przygotowaniem przez Sprzedawcę Produktów dedykowanych osobom borykającym się z jakimikolwiek schorzeniami, chorobami itp.

§ 7 Dostawa

 1. Na Terenie Dostawy Posiłki dostarczane są przez Sprzedawcę za pomocą własnych dostawców lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich.
 2. Koszt dostawy wynosi 8 (słownie: osiem) złotych dziennie. Koszt dowozu liczony jest od adresu dostawy, nie od ilości dostarczonych Posiłków.
 3. Skorzystanie ze wspólnego kosztu dowozu kilku Diet pod wskazany adres wymaga złożenia Zamówienia przez jednego Klienta przy założeniu rozpoczęcia i zakończenia okresu Zamówienia w tym samym terminie.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącego równocześnie klientem serwisu Diety od Brokuła (dietyodbrokula.pl), składającemu lub posiadającemu w tej samej chwili aktywne Zamówienie skorzystanie ze wspólnego kosztu dowozu Zamówień w ramach jednej ceny dostawy, określonej w § 7 ust. 2 Regulaminu. Klient, aby skorzystać ze wspólnej dostawy musi wskazać identyczne dane osobowe zarówno składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu dietyodbrokuła.pl jak i diabelzpudelka.pl, tj. imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Dostawa Diet przeznaczonych na dni od poniedziałku do piątku odbywa się w godzinach nocnych począwszy od dnia poprzedzającego dzień przeznaczenia diety, w godzinach od 17:00 do 07:00. Z przyczyn logistycznych Klient nie ma możliwości wyboru konkretnej godziny dostawy.
 6. Sprzedawca zastrzega, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach, powstałych bez winy Sprzedawcy i z przyczyn niezależnych od niego, możliwym jest realizacja dostawy w godzinach innych niż wskazane w § 7 ust. 4 Regulaminu.
 7. Dostawa odbywa się w sposób bezkontaktowy, kierowca pozostawia Posiłki we wskazanym przez Klienta w Zamówieniu miejscu. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Klienta o dokonanej dostawie.
 8. Diety oferowane są w pakietach przeznaczonych na Dni robocze – od poniedziałku do piątku, w związku z powyższym Sprzedawca nie ma możliwości dostarczać Diet przeznaczonych na sobotę lub niedzielę. Istnieje możliwość zamówienia Posiłku z przeznaczeniem na jeden dzień wolny (tj. na sobotę), który zostanie dostarczany razem z Dietą piątkową. Tak dostarczona Dieta dodatkowa będzie powielonym zestawem z dnia powszedniego. Informację o chęci skorzystania z takiej opcji należy podać podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Diet wraz z piątkową dostawą z przeznaczeniem na soboty, koszty dowozu zostaną pomniejszone o dni, w których odbędzie się powielona dostawa.
 9. Sprzedawca zastrzega, iż istnieje możliwość braku zrealizowania dostawy Diety z przyczyn niezależnych od Spółki np.: brak możliwości przejazdu z uwagi na stan techniczny drogi, blokadę przejazdu itp. W tego typu sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistnieniu danej okoliczności. W takiej sytuacji Zamówienie Klienta zostanie przedłużone o kolejny dzień roboczy.
 10. Niemożność dostarczenia Posiłku przez dostawcę pod wskazany przez Klienta adres w przypadku np.: braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, z wyłącznej winy Klienta nie uprawnia go do żądania zwrotu środków lub formułowania innych roszczeń.

§ 8 Modyfikacje Zamówień

 1. Klientowi, który posiada aktywne Konto w Panelu Klienta przysługuje uprawnienie do wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego Zamówienia, w tym poprzez jego zawieszenie, za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, która umożliwia wstrzymanie dostaw realizowanych w tym samym terminie. Harmonogram wejścia w życie wprowadzonych modyfikacji przedstawia się następująco:
  Wprowadzenie danych w Serwisie w: Pierwszy dzień obowiązywania zmiany:
  Poniedziałek do godziny 08:00 Środa
  Wtorek do godziny 08:00 Czwartek
  Środa do godziny 08:00 Piątek
  Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00 Poniedziałek
  Niedziela do godziny 08:00 Wtorek
 2. Klientowi, który nie posiada aktywnego Konta w Panelu Klienta i złożył Zamówienie poprzez kontakt e-mailowy przysługuje uprawnienie do wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego Zamówienia, w tym poprzez jego zawieszenie, wyłącznie poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: info@diabelzpudelka.pl, co najmniej na trzy Dni robocze przed dostawą Zamówienia. Oświadczenie w przedmiocie zawieszenia dostawy należy kierować do godziny 18:00, ze wskazaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia dostaw Diety. W przeciwnym wypadku Sprzedawca dostarczać będzie Diety zgodnie z dotychczasowym harmonogramem na koszt i ryzyko Klienta.
 3. Czas trwania pakietu Posiłków zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia. Nie jest wymagane podanie terminu wykorzystania wstrzymanych dni obowiązywania pakietu. W przypadku chęci wznowienia należy przekazać stosowną informację za pośrednictwem Serwisu – dla Klientów posiadających Konto albo za pośrednictwem wiadomości e-mail – dla pozostałych Klientów, wznowienie obowiązywać będzie na zasadach analogicznych z harmonogramem wskazanym w 8 ust. 1 Regulaminu. Okres zawieszenia dostarczania Diety może wynieść maksymalnie 3 (słownie: trzy) miesiące. W razie upływie wskazanego 3-miesięcznego okresu i braku wznowienia dostarczania Diety przez Klienta – Zamówienie uznaje się za anulowane w trybie § 8 ust. 3 Regulaminu.
 4. Anulowanie Zamówienia jest możliwe na trzy Dni robocze przed faktycznym rozpoczęciem dostaw Diety. Oświadczenie o anulowaniu przyjmowane będzie w formie udostępnionego formularza zwrotu przesłanego na adres e-mail: info@diabelzpudelka.pl. W sytuacji anulowania Zamówienia zgodnie ze zdaniem poprzednim Sprzedawcy przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania Zamówienia.
 5. Zmianę Adresu dostawy, należy zgłosić w formie wiadomości e-mail na adres info@diabelzpudelka.pl do godz. 18:00 w piątek. Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są na stałe, rozpoczynając od poniedziałku do końca trwania Zamówienia lub cyklicznie na wybrane dni tygodnia. O każdorazowej zmianie Adresu Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcy w sposób opisany powyżej.
 6. Istnieje możliwość zmiany danego rodzaju Diety na dowolną inną Dietę dostępną w ofercie Sprzedawcy. Należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika na dzień zgłoszenia dyspozycji zmiany przez Klienta.
 7. Klient może w każdym momencie zrezygnować z Zamówienia z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu.
 8. W przypadku rezygnacji z Zamówienia po potwierdzeniu jej Aktywacji, ze świadczonej Usługi przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne, a tym samym zwrot tylko za dni, w których Usługa nie będzie realizowana oraz z uwzględnieniem zwrotu wydatków dotychczas poniesionych przez Sprzedawcę w celu należytego wykonania Zamówienia.
 9. Zwrot należności nastąpi jeżeli Sprzedawca nie dowozi Diet do wybranej przez Klienta miejscowości.
 10. W celu uzyskania zwrotu należności opisanych w § 8 Regulaminu należy wypełnić formularz zwrotu (do pobrania pod adresem: www.diabelzpudelka.pl) i odesłać w formie elektronicznej na adres: info@diabelzpudelka.pl. Zwroty realizowane są w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia formularza zwrotu w formie zbieżnej z formą zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
 11. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
 12. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
 13. Jeśli w efekcie zmiany Zamówienia dojdzie do sytuacji, w której:
  • 1) Klient uiścił na rzecz Sprzedawcy wynagrodzenie w kwocie wyższej niż należna (nadpłata) – zwrot odpowiedniej ilości środków pieniężnych nastąpi w sposób określony w § 8 ust. 9 Regulaminu;
  • 2) Klient uiścił na rzecz Sprzedawcy wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna (niedopłata) – zobowiązany będzie do uregulowania brakującej części wynagrodzenia należnego Sprzedawcy – z zastrzeżeniem rozpoczęcia realizacji zmodyfikowanego Zamówienia dopiero po zaksięgowaniu środków.
 14. Klientowi przysługuje uprawnienie do dokonywania maksymalnie 2 (słownie: dwóch) zmian w obrębie Zamówienia przypadających na okres 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych realizacji Zamówienia.

§ 9 Cena i metody płatności

 1. Szczegółowe ceny zostają zamieszczone przy każdym z posiłków wraz z uwzględnieniem okresu trwania Diet.
 2. Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Wszelkie opłaty zamówień następować powinny w formie bezgotówkowej poprzez system Przelewy24 lub przelewem na rachunek bankowy Neo Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa o numerze 82 1020 1462 0000 7102 0422 9092
 4. Płatności na rzecz Sprzedawcy następują przed rozpoczęciem dostaw Posiłków. Przed dokonaniem płatności lub przy składaniu zamówienia Klient zobligowany jest do określenia czy dokonuje zakupu jako konsument czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. w razie nabycia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i chęci uzyskania dokumentu Faktura VAT Klient winien jest wskazać pełne dane przedsiębiorstwa, w tym: NIP, nazwa, adres.
 5. Obsługa płatności w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu jest realizowana przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000347935 posiadająca NIP 7792369887. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 dostępne są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu, Panelu Klienta, a także realizacji złożonego Zamówienia w szczególności w zakresie braku zgodności otrzymanego Posiłku z Umową. Reklamacje należy składać elektronicznie na adres: info@diabelzpudelka.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki: ul. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa.
 2. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  • 1) dane pozwalające zidentyfikować Klienta (np. imię i nazwisko, numer rachunku bankowego) oraz w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, informację, posiada dla niego charakter zawodowy,
  • 2) dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
  • 3) nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację, jeśli taki numer został nadany,
  • 4) datę dostawy (jeżeli zgłoszenie dotyczy wad w zakresie dostawy bądź jakości posiłków),
  • 5) opis zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu, Panelu Klienta lub realizacji Zamówienia,
  • 6) dokumentację fotograficzną ukazującą zgłoszone zastrzeżenia;
  • 7) roszczenie Klienta (informację czego domaga się Klient).
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej zgłoszenie reklamacyjne powinno pochodzić z adresu poczty elektronicznej przypisanego do danego zamówienia.
 4. Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy. Konieczne jest załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej zastrzeżenia.
 5. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) Dni kalendarzowych od dnia doręczenia do Sprzedawcy reklamacji sporządzonej zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1 Regulaminu.

§ 11 Program lojalnościowy

 1. Sprzedawca wprowadza program lojalnościowy przeznaczony dla Klientów posiadających Konto w Serwisie (Panel Klienta) – dalej zwany: „Programem Lojalnościowym”.
 2. Z chwilą założenia Konta Klient staje się uczestnikiem Programu Lojalnościowego.
 3. Uczestnik Programu Lojalnościowego otrzymuje punkty według poniższego schematu:
  • 1) udzielenie zgody na otrzymywanie newslettera = 10 punktów,
  • 2) za Przedłużenie Diety trwającej min. 20 dni na min. 20 dni = 10 punktów za każdą dietę,
  • 3) zamówienie pierwszej diety min. 20-dniowej za pomocą dedykowanego kodu polecającego = 30 zł mniej  (1 punkt = 1 PLN)  za zamówienie,
  • 4) wykorzystanie dedykowanego kodu przez nowego Klienta  = 30 punktów dla osoby polecającej za zamówienie zakupione przy użyciu kodu polecającego,
  • 5) przyznanie oceny wszystkim posiłkom składającym się na dzienną dietę = 1 punkt, z zastrzeżeniem § 11 ust. 13 Regulaminu,
  • 6) wprowadzenie w Panelu Klienta daty urodzenia = 50 punktów otrzymywane w wskazanym dniu urodzin.
 4. Punkty naliczane są od razu po spełnieniu określonych wyżej warunków i przeliczane są wg. reguły 1 punkt = 1 PLN.
 5. Sprzedawca może zwiększyć ilość punktów otrzymywanych za zakup określonych produktów.
 6. Punkty uzyskane w ramach Programu Lojalnościowego Klient może wykorzystać przy kolejnych zamówieniach realizowanych przez Panel Klienta, z zastrzeżeniem, że minimalne zamówienie winno obejmować pakiet 20 dni, wymieniając je jednorazowo na rabaty w proporcji 1 punkt = 1 PLN. Wartość rabatu udzielonego poprzez wykorzystanie punktów Programu Lojalnościowego może wynieść maksymalnie 99% wartości łącznego zamówienia.
 7. Informacja o licznie punktów lojalnościowych wskazana jest każdorazowo w Panelu Klienta, gdzie Klient może sprawdzić stan uzyskanych punktów.
 8. Punkty można wykorzystywać jedynie na rabaty w Panelu Klienta, nie można wymieniać ich na gotówkę ani na vouchery.
 9. Niewykorzystane punkty pozostają na Koncie Klienta z możliwością wykorzystania przy kolejnym zamówieniu z zastrzeżeniem, iż punktu zgromadzone na Koncie Klienta pozostają aktywne przez okres maksymalnie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia ich pozyskania, po tym okresie zgromadzone punkty zostają anulowane.
 10. Uzyskanie punktów, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt 5) Regulaminu wymaga od Klienta zalogowania się do Panelu Klienta i poprzez zakładkę „Oceń dietę ” przyznanie oceny (w formie gwiazdek) wszystkim posiłkom składającym się na dietę konkretnego dnia oraz udzielenie opinii składającej się z minimum 20 znaków. Możliwość przyznania oceny stanowi funkcjonalność odnoszącą się do czasu rzeczywistego i dotyczy wyłącznie posiłków składających się na dietę dzienną dostarczoną w dacie udzielania oceny. Nie istnieje możliwość przyznania oceny diecie dostarczonej w dniach poprzedzających.
 11. Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie punktów lojalnościowych zgromadzonych w trybie zapisów § 11 Regulaminu w celach sprzecznych z ich przeznaczeniem, w tym w ramach działalności zarobkowej, składania ofert odsprzedaży lub wykorzystania punktów celem obniżenia ceny Posiłków przeznaczonych dla innej osoby niż ich właściciel.
 12. Wykluczonym jest pozyskiwanie przez Klienta punktów lojalnościowych zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 4) Regulaminu poprzez publikowanie dedykowanego kodu w sieci Internet, poprzez platformy społecznościowe lub w innego rodzaju środkach masowego przekazu. Wykorzystanie dedykowanego kodu w sposób opisany w zdaniu poprzednim lub w inny sposób sprzeczny z warunkami Programu Lojalnościowego i Regulaminu skutkować może zablokowaniem i anulowaniem zebranych punktów.
 13. Klient może wyrazić zgodę w Panelu Klienta na otrzymywanie powiadomień w formie wiadomości e-mail o wygaśnięciu punktów lojalnościowych. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana w Panelu Klienta poprzez odznaczenie zgody w odpowiedniej zakładce.
 14. W przypadku naruszenia zasad Programu Lojalnościowego przez Klienta opisanych w § 11 ust. 13 i 14 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo zablokować zgromadzone przez Klienta punkty.

§ 12 Promocje

 1. Promocje przygotowywane przez Sprzedawcę nie łączą się.
 2. Program lojalnościowy określony w § 11 Regulaminu stanowi promocje przygotowaną przez Sprzedawcę.
 3. Promocje naliczane są od ceny diety i nie uwzględniają kosztów dowozu.
 4. Kody rabatowe dostępne u osób promujących Sprzedawcę są kodami obowiązującymi na pierwsze zamówienie. Rabat naliczany jest od ceny diety.
 5. Regulaminy odrębnych programów promocyjnych lub konkursów udostępniane będą w Serwisie oraz/lub w mediach społecznościowych prowadzonych dla Sprzedawcę przy wprowadzaniu danego programu.

§ 13 Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 1. Uwzględniając przedmiot Umowy mający charakter przedmiotu świadczenia ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia, a także faktem, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4, 5 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

§ 14 Newsletter

 1. Klient posiadający Konto w Serwisie może zapisać się do Newslettera.
 2. Poprzez dokonanie zapisu z chwilą kliknięcia odpowiedniego przycisku w zakładce Newsletter w Koncie, Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę Newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie wiadomości e-mail lub sms przez czas nieoznaczony.
 3. Newsletter przesyłany jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Newsletter może zawierać informację handlową w szczególności o ofercie Spółki, promocjach, nowościach, a także o aktualizacjach oraz zmianach w Regulaminie bądź w Serwisie.

§ 15 Postanowienia dodatkowe

 1. Klient będący Konsumentem (tj. osobą fizyczną, osobą fizyczną zwierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w szczególności:
  • 1) zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę na podstawie art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);
  • 2) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);
  • 3) skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient zostanie powiadomiony przez Spółkę o zmianie Regulaminu na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Zmiana postanowień Regulaminu, na zasadzie określonej w § 15 ust. 2 Regulaminu, ma zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu w życie zmiany Regulaminu. Zmiana nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania jego poprzedniej wersji.
 4. W celu skorzystania z cennika, oferty, formularza zamówień, regulaminu, dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką internetową (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla) oraz aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu nieprzypisane wcześniej do innego Klienta Sprzedawcy.
 5. Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Sprzedawcy. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Sprzedawcy, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

Gdzie dostarczamy

Dostarczamy diety niemal w całym kraju! Sprawdź, czy dowozimy do Ciebie.
Sprawdź, czy dostarczamy do Twojej miejscowości
Dostarczamy do Twojej miejscowości!
Nie mamy Twojej miejscowości na mapie dostaw. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby sprawdzić, czy będziemy mogli dostarczyć Ci dietę.